Verkoopsvoorwaarden

1. Elke bestelling houdt de aanvaarding in van onze algemene voorwaarden die ten allen tijde primeren op eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. 

2. Onze offertes hebben een uitsluitend indicatieve waarde en zijn slechts bindend van zodra de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en het eerste voorschot werd betaald. 

 • bij het bevestigen van de optie:
  • 0-50 personen: 500 EUR
  • 51-100 personen: 1000 EUR
  • 101-150 personen: 1500 EUR
  • > 151 personen: 2000 EUR
 • Het 2de voorschot volgt 6 maanden voor de start van uw feest (15 EUR per persoon).
 • Het 3de voorschot volgt 3 maanden voor de start van uw feest. (15 EUR per persoon).

De opgegeven prijzen zijn de prijzen die in voege zijn op datum van de offerte c.q. bestelbon. Zij zijn gebaseerd op de prijzen die zijn aangegeven in het menuboekje. Deze prijzen kunnen geïndexeerd worden in functie van ernstige fluctuaties van het algemeen prijsniveau van grondstoffen, lonen, energie e.d.m., zoals dit tot uiting komt in het indexcijfer van de consumptieprijzen. De geïndexeerde prijzen op de factuur zullen desgevallend berekend worden aan de hand van volgende formule: geïndexeerde prijzen = [bij de bestelling opgegeven prijzen x indexcijfer van de maand voorafgaand aan het evenement] / indexcijfer van de maand voorafgaand aan de bestelling.

3. Bij een bestelling zijn al degenen die bestellen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot het betalen van de totaliteit van de factu(u)r(en). Bij een huwelijksfeest zijn beide families hoofdelijk en ondeelbaar gehouden. Aanvaarding van de gedeeltelijke betaling vanwege één besteller of vanwege één familie, of opsplitsing van de facturatie tussen de bestellers of families, kan nooit worden aanzien als afstand van de hoofdelijkheid.

De besteller dient minstens 3 maanden voor het feest te laten weten of de facturatie (deels) op firma dient te gebeuren. Dit kan per e-mail op boekhouding@hvw.be, met de juiste vermelding van het BTW-nummer alsook de procentuele uitsplitsing. Indien de uitsplitsing op een later tijdstip wordt doorgegeven wordt een forfaitaire administratiekost t.b.v. 125 EUR in rekening gebracht.

De oorspronkelijke besteller blijft steeds hoofdelijk gehouden tot betaling van het totale bedrag. Het opmaken van een (gedeeltelijke) factuur op firma of het aanvaarden van een gedeeltelijke betaling kan nooit als een afstand t.a.v. de besteller worden aanzien. 

4. Het aanvaarden van de geleverde diensten en goederen geldt als goedkeuring. Klachten zullen slechts op de dag van het evenement aanvaard worden. Bij gebreke aan factuurprotest binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt deze geacht onherroepelijk te zijn aanvaard. 

5. ledere wijziging van een bestelling moet schriftelijk gebeuren ten laatste de 11de kalenderdag voor het evenement. Vanaf de I0de kalenderdag voor het evenement kan de bestelling niet meer herleid worden en zal minimaal de initiële bestelling gehanteerd worden als basis voor de facturatie. 

6. Bij de annulatie van een bestelling is de klant de volgende annulatievergoeding verschuldigd ten titel van forfaitaire schadevergoeding:

 • de vergoeding is gelijk aan het betaalde voorschot bij annulatie meer dan één jaar voor het evenement; 
 • de vergoeding is gelijk aan het voorschot verhoogd met 1000 EUR forfaitair bij annulatie tussen één jaar en 6 maanden voor het evenement; 
 • de vergoeding is gelijk aan het voorschot verhoogd met 1500 EUR forfaitair bij annulatie tussen 6 maanden en 3 maanden voor het evenement; 
 • de vergoeding bij annulatie tussen 3 maanden en 1 maand voor het evenement is gelijk aan het voorschot verhoogd met: 
  • 20 EUR per persoon voorzien in de optiebrief; 
  • met dien verstande dat de verhoging minstens 1500 EUR bedraagt;
 • de vergoeding bij annulatie minder dan 1 maand voor het evenement is gelijk aan het voorschot verhoogd met:
  • 75% van het totale bedrag van de bestelling of 50 EUR per persoon voorzien in de optiebrief (het hoogste bedrag is van toepassing)
  • met dien verstande dat de verhoging minstens 2000 EUR bedraagt

lndien geen voorschot zou zijn betaald dienen de hierboven voorziene annulatievergoedingen met 1000 EUR te worden verhoogd. 

ledere annulatievergoeding kan verhoogd worden tot aan het bedrag van het effectief gelden verlies en de effectief gederfde winst mits bewijs dat deze hoger ligt dan de hierboven bepaalde forfaitaire annulatievergoeding.

De verkoper is een gelijke schadevergoeding verschuldigd in het geval hij de overeenkomst zou annuleren. 

Indien de klant de annulatievergoeding heeft afgekocht, en vooropgesteld dat de afkoopsom effectief, volledig en
uiterlijk samen met het 1ste voorschot is betaald, is er bij annulatie geen annulatievergoeding verschuldigd. 

7. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze zetel. Indien een factuur 14 dagen na de factuurdatum niet werd voldaan wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een conventionele verwijlrente van 12% per jaar aangerekend. Bovendien zal het factuurbedrag of het nog openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 125 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding

8. Eventuele wijzigingen aan de inrichting van de zaal kunnen enkel op uitdrukkelijk verzoek en mits schriftelijke toestemming. Eventuele schade die hierbij zou worden veroorzaakt komt steeds ten laste van de besteller.

9. In geval van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Het betaalde voorschot blijft ons evenwel verworven als forfaitaire vergoeding voor de reeds gemaakte kosten. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, bv. omdat de overheid tijdelijke maatregelen oplegt waardoor het evenement niet kan doorgaan op de voorziene datum, wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst. De bestellers aanvaarden dat het evenement dan op een latere, in onderling overleg te bepalen datum zal plaatsvinden. Dit uitstel kan geen geldige reden zijn om het evenement te annuleren, noch voor de besteller noch voor ons.

10. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Harelbeke, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, naar gelang het bedrag van de vordering en/of de hoedanigheid van de besteller en/of schuldenaar.