PRIVACYVERKLARING VAN WONTERGHEM

Dit is de privacyverklaring van Wonterkur NV, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III straat 9 en met ondernemingsnummer 0417764944 (hierna “Van Wonterghem” genoemd). Voor alle vragen en inlichtingen kan u ons contacteren op privacy@hvw.be.

WAAROM DEZE PRIVACY VERKLARING?

Deze privacyverklaring heeft als doel u volledige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Wonterghem te verstrekken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT EN
WANNEER?

  • Van Wonterghem is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt in het kader van haar activiteiten volgende persoonsgegevens van klanten.
  • Klant bij Van Wonterghem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen, geslacht, geboortedatum, Taal.
  • Beeldmateriaal: foto’s en camerabeelden. Bij elk klantencontact met Van Wonterghem of gelieerde vestigingen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Van Wonterghem kan uw persoonsgegevens verder nog verzamelen:
  • wanneer u ons toevoegd op sociale media (Facebook, Instagram,…);
  • wanneer u zich abonneert op newsletters, ingaat op uitnodigingen of deelneemt aan wedstrijden;
  • wanneer u contact met Van Wonterghem opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
  • wanneer u door de bewakingscamera’s in en rond de gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
  • wanneer u door de fotograaf wordt gefotografeerd.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVEN

DIENSTVERLENING

Van Wonterghem verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening:

  • Voor het in behandeling nemen van uw vragen.
  • Voor een goed klantcontact

INFORMEREN

Van Wonterghem verwerkt persoonsgegevens bij het versturen van mailings, uitnodigingen en informatie over aankomende events. Voor deze berichten kan u zich ten alle tijde uitschrijven.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Van Wonterghem en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door uidrukkelijke toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE

Van Wonterghem verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen gebaseerd op bezoek, locatie, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET KLANT

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Van Wonterghem later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Van Wonterghem kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

GERECHTVAARDIGD BELANG

Met het meeste respect voor de privacy, verwerkt Van Wonterghem persoonsgegevens met het oog op beveiliging van goederen en personen en bewaking en controle

MAAKT VAN WONTERHEM GEBRUIK VAN COOKIES?

Van Wonterghem maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Van Wonterghem gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Van Wonterghem zoals deze is opgenomen op onze website www.vanwonterghem.be.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Van Wonterghem zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Van Wonterghem zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een klant van Van Wonterghem bent, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT VAN WONTERGHEM BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Van Wonterghem maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: marketing, marktonderzoek, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app

VERSTREKT Van Wonterghem GEGEVENS AAN DERDEN?

Van Wonterghem verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Van Wonterghem kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW
PERSOONSGEGEVENS?

In de privacywetgeving zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen
indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat
je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Van Wonterghem de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het
antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een
gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoongegevens op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen indien de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op grond van een taak van algemeen belang of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Wonterghem en wanneer jouw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Cerré. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar requestprivacy@hvw.be. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Wonterkur NV
t.a.v. Privacy Care
Koning leopold III straat 9
8520 Kuurne

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Van Wonterghem opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via he online klachtenformulier (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen) of per aangetekend schrijven naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Telefoon: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Van Wonterghem behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal Van Wonterghem haar klanten hiervan op de hoogte stellen via haar website of via e-mail.